محل انجام اعمال جراحی در بیمارستانها/کلینیکها/دامپزشکی و … این مکان کاملا استریل میباشد