ظرف پرکاربرد در آزمایشگاههای تشخیص طبی جهت جمع آوری نمونه مدفوع