مکانی در مراکز درمانی برای درمان بیماریهای عفونی/که از بقیه بخشها کاملا مجزا میباشد کاملا استریل وضدعفونی میباشد