نگهداری از بیماران در مراکز درمانی جهت کنترل پزشک و کادر درمانی باشند