لوازم یکبار مصرف که در بیمارستان استفاده میشوند و بعد از استفاده معدوم میگردد