آزمایشگاه تشخیص طبی جهت انجام آزمایشات هورمونی/بیوشیمی/خون شناسی/انگل شناسی و…