مجموعه اعمالی که برروی چشم انجام میشود تا موجب بهبود شرایط بینایی بیمار گردد