پک های جراحی شامل پک های جنرال، ارتوپدی، آنژیوگرافی، زایمانی، چشمی، بیوبسی و… میباشد.