مرکز درمانی مخصوص حیوانات با کادر دامپزشکی و ابزار و داروهای مخصوص دام