استول باتل با درب قاشقکدار جهت سهولت برداشتن نمونه توسط متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی