موادی که توسط آن سطوح ابزار و البسه و دستها ضدعفونی و باعث کشته شدن قارچها باکتریها و ویروسها میشود