جمع آوری نمونه ادرار در طول 24 ساعت شبانه روز با حجم 3 لیتر دارای درجه بندی افقی و عمودی