یکبارمصرف پزشکی.سری میکرودرم گالیپات.رسیورپنس.شیلدچشمی.لگن.لوله ادرار.ظرف24ساعته