ظروفی که در بخشهای مختلف بیمارستان استفاده میشود.اقلب یکبارمصرف میباشد