مجموعه کارهایی که برروی چشم انجام میشود تا موجب بهبود عملکرد چشم و بینایی گردد