استول باتل قاشقکدار.ظرف جمع آوری نمونه مدفوع در آزمایشگاه تشخیص طبی