لوازم یکبارمصرفی که در آزمایشگاه تشخیص طبی استفاده میشود