جهت جمع آوری ادرار برای بیماران ناتوان حرکتی به هر دلیلی