یک روش لایه برداری سطحی از پوست با استفاده از پودر اکسید آلومینیوم