پانسمان چشم. برای محافظت از چشم بعد از عمل جهت جلوگیری از .گردوغبار.ضربه.نور و …. انجام میشود