برای انجام کارهایی که انجام آنها با دست مشکل است (به دلیل عمق زیاد یا ظرافت انجام عمل)