پنس پزشکی از جنس پلاستیک قابل اتوکلاو که بهد از استفاده با زباله های بیمارستانی معدوم میشود