پک جراحی مجموعه پوشاک و ابزار استریلی مانند گان جراح، حوله دست خشک کن، شان پرفوره پنس.گالیپات.رسیور و… که جراح و بیمار در اتاق عمل بر تن نموده تا در زمان جراحی لباس های غیر استریل با بدن بیمار برخورد نکند.