پک جراحی مجموعه پوشاک و ابزار استریلی مانند گان جراح، حوله دست خشک کن، شان پرفوره پنس.گالیپات.رسیور و…