پنس جفت یکبار مصرف دارای سری آجدار و قفل سدته جهت پکهای جراحی