یکی از ظروف مودر استفاده در تمامی بخشهای مراکز درمانی و پکهای جراحی استریل