ظرف جمع آوری نمونه ادرار جهت آزمایشات دوره ای در دو نوع 70سی سی و 3لیتری 24ساعته