لوازم یکبارمصرف که در بیمارستانها استفاده میشود.لگن بیمار.لوله ادرار.سیفتیباکس.گالیپات.رسیور و …