ظرف ادرار 3 لیتری / با درجه بندی عمودی و افقی جهت جایگیری راحت عمودی و افقی